Opšti uslovi
poslovanja

Opšti uslovi poslovanja

Pouka o jednostranom raskidu ugovora

U okviru Zakona o zaštiti potrošača (KSchG), Vi kao potrošač imate pravo raskinuti ovaj ugovor u roku od dva sedmice /14 dana bez navođenja razloga. Za ispunjenje roka za raskid ugovora dovoljno je da nam pošaljete obavještenje o pravu na rasikd prije isteka roka. Međutim, potrošač nema pravo odustati od ugovora za:

isporuke zapečaćene robe koja zbog zdravstvene zaštite ili higijene nije prikladna za povrat ako je pečat uklonjen ili trajno oštećen nakon isporuke.
To se odnosi i na isporuke dobara ako su, zbog svog svojstva, nerazdvojivo pomiješane s drugom robom ili dobrima nakon isporuke.

Ako dođe do efektivnog raskida ugovora, sva dolazna plaćanja u vezi s predmetnom isporukom bit će vraćena odmah. Naša firma zadržava pravo odbiti povrat novca sve dok ne dobijemo robu ili nam ne dostavite dokaz da je roba vraćena, ovisno o tome koji proces se prije dogodi. Za povrat novca prihvaćamo isključivo isti način plaćanja koji je odabran prilikom prve transakcije. Izvršite povrat robe bez odgađanja, ali u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o raskidu ugovora na:

Logsta GmbH
In den Wiesen 4
2544 Leobersdorf

Vi snosite neposredne troškove povrata robe.

Zadržavanje prava vlasništva

Naše isporuke i usluge podliježu zadržavanju prava vlasništva i sve dok svi postojeći zahtjevi prema našim kupcima ne budu podmireni u cijelosti, isporučena roba ostaje vlasništvo firme Sveta World (Svetlana Ilić, Baumeistergasse 1/14/3, 1160 Beč).

Poveznice i reference

Poveznice do drugih web stranica koja je postavila Sveta World (Svetlana Ilić, Baumeistergasse 1/14/3, 1160. Beč) služe samo kao vodič do tih stranica; oni se prikazuju u zasebnim prozorima preglednika pomoću vanjskih veza. Ne identifikujemo se sa sadržajem ovih stranica na koje upućujemo i stoga ne preuzimamo nikakvu odgovornost za njih.

Zaštita podataka

Svi podaci koje prikuplja Sveta World koriste se isključivo u okviru važećih zakona o zaštiti podataka u skladu s našim propisima o zaštiti podataka i za obradu narudžbi (usluge plaćanja i logistike) i ni pod kojim se uslovima ne prosljeđuju trećim stranama.

Klauzula o odvojivosti odredbi

Ako se pokaže da je jedna ili više odredbi ovih Opštih uslovaa poslovanja nevažeća ili neprimjenjiva, to ne utiče na valjanost ili primjenjivost ostalih odredbi. Nevažeće ili neprimjenjive odredbe automatski se mijenjaju ili nadopunjuju važećim i primjenjivim regulativama, čija učinkovitost najbliže odgovara ekonosmskim ciljevima kojima su ugovorne strane težile nevažećim ili neprimjenljivim odredbama. Prve odredbe primjenjuju se u slučaju da se ugovor pokaže nepotpunim.

Uredbe o izvozu i uvozu robe i carinski propisi

 1.  Kao kupac, prilikom naručivanja robe, uvijek poštujte uvozne i carinske propise Vaše zemlje
 2. Kupac snosi rizik: za sve posljedice koje proizlaze iz nepridržavanja važećih uredbi o izvozu robe. To su npr. nedopušteno slanje robe u inostranstvo, nepridržavanje uvoznih i carinskih propisa stranih država (uključujući provozne propise), neadekvatna ili pogrešna priprema carinske deklaracije, karneta ATA ili TIR ili drugih popratnih dokumenata. Ovo se odnosi i na štetu koja je nastala pošiljaocu zbog gubitka prava na naknadu ukoliko carinska služba strane zemlje zaplijeni pošiljku. Kupac je dužan da se informiše kod primaoca pošiljki, inostranih predstavništava odredišnih ili tranzitnih zemalja, odjela za vanjsku trgovinu, industrijskih i trgovinskih komora ili drugih ustanova.

Mjesto obavljanja djelatnosti, jezik ugovora, izbor zakona, mjesto nadležnosti

 1. Mesto obavljanja delatnosti je sedište firme
  Sveta World
  Svetlana Ilić
  Baumeistergasse 1/14/3
  1160 Beč
 2. Ugovorni jezik je nemački.
 3. Ugovorne strane se slažu oko nadležnosti u Austriji, npr. Beču.
 4. Ukoliko se ne radi o rješavanju sporova za potrošače, nadležni sud prema mjestu sjedišta firme je jedini mjerodavan za rješavanje svih sporova proizašlih iz ovog ugovora
 5. Za ovaj ugovor primjenjuje se isključivo materijalno austrijsko pravo, izuzevši referentne norme međunarodnog privatnog prava (npr. Konvencija o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze – Rimska konvencija I-VO) i UN-prodajno pravo. Ovaj izbor zakona odnosi se na potrošača samo u onoj mjeri u kojoj ne ograničava obvezne zakonske odredbe države u kojoj ima prebivalište ili boravište.

Zabrana obrade

Cvjetovi koji se nude mogu postojati samo u izvornom obliku i ne smiju se dalje obrađivati.

Završne odredbe

 1. Na temelju ovog ugovora sve pravno obvezujuće izjave moraju se dati pismenim putem na adresu druge ugovorne strane koja je posljednja prijavljena. Ako se izjava pošalje na posljednju adresu navedenu u pisanom obliku, smatra se da ju je ugovorni partner primio. Naši računi šalju se e-mailom.
 2. Naziv naslova izabranih za pojedina poglavlja ovog ugovora služi isključivo radi jasnoće i stoga se ne koristi za tumačenje ovog ugovora.
 3. Odstupanje od pojedinačnih prava i obveza iz ovih Opštih uslova dopušten je samo uz izričit pisani pristanak drugog ugovornog partnera.

U slučaju neodgovorenih pitanja…

Pogledajte našu stranicu sa FAQ-om ili nas kontaktirajte putem e-maila.

Ovi Opšti uslovi poslovanja prevod su Opštih uslova poslovanja firme Sveta World na nemačkom jeziku. U slučaju spora merodavni su Uslovi poslovanja na nemačkom jeziku.